กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
(Work From Home)

กรุณาเลือกวันเดือนปีที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องก่อนกรอกข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ประวัติการเดินทาง
(Timeline)

ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

01 PA 1 (ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ) ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF

02 PA 1 (ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF

03 PA 1 (ครู ไม่มีวิทยฐานะ) ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF

04 PA 1 (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ) ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF

05 PA 1 (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID-Plan) ปีการศึกษา 2564

* กรุณาศึกษาเอกสารหมายเลข 1 ก่อน เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายละเอียด

2. แบบฟอร์ม ID PLAN ปีการศึกษา 2564 ไฟล์ WORD หรือ ไฟล์ PDF

NEW !!! 

ดาวน์โหลด!!! บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!!! บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด!!! บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2561

 เอกสารการดำเนินการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PLC  (ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF)

2. แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF)

3. แนวทางการดำเนินงานตามคำแนะนำของผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF)

4. แบบฟอร์ม PLC 2562 (การจัดการเรียนรู้) (ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF)

5. แบบฟอร์ม PLC 2562 (การปฏิบัติงาน) (ไฟล์ WORD / ไฟล์ PDF)


ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN 

ปีการศึกษา 2564