ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ตามหลักมูลนิธิยุวพัฒน์ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

รับผิดชอบ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร

  • เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาความสะอาด
  • แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัย
  • รักษากฏจราจรของสถานศึกษา

ครู/บุคลากร

  • เป็นตัวอย่างในการทิ้งขยะและดูแลกำชับการเก็บชยะภายในสถานศึกษา
  • แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด
  • ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

นักเรียน

  • ทิ้งขยะให้ถูกที่
  • ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน และโดยรอบสถานศึกษา
  • ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
  • แต่งกายให้พถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ

ตรงต่อเวลา

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร

  • มาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา

ครู/บุคลากร

  • มาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดี

นักเรียน

  • มาเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงแกล้วเข้าเรียนตรงเวลา

มีสัมมาคารวะ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร

  • เป็นแบบอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

ครู/บุคลากร

  • พูดจาสุภาพ มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ

นักเรียน

  • รู้จักกาลเทศะ พูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะต่อครูและบุคลากร
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม คืออะไร

หนังสั้นคุณธรรมการมีสัมมาคารวะ เรื่องตายเพราะปาก