ความเป็นมาของสาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. (ม.6) สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2538 เปิดสอนระบบทวิภาคี (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก

พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง 2 ปี)

พ.ศ. 2560 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี)

พ.ศ. 2561 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(ระบบทวิภาคี)