ลักษณะการเรียนรู้

เรียนเกี่ยวกับหลักการและออกแบบสร้างสรรค์ตามกระบวนการและหลักของการออกแบบปฏิบัติการ เขียนภาพงานกายวิภาคเพื่อการออกแบบถูกสัดส่วนดครงสร้าง ปกิบัติการวาดเขียน และสร้างงานจิตกรรมเพื่อการออกแบบศึกษาหลัการกฏเกณฑ์ การปฏบัติงานเขียนภาพฉาย และการเขียนแบบเทคนิ คตามกระบวนการวิธีการเขียนแบบ สร้างงานออกแบบ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักกระบวนการออกแบบเขียนแบบ ศึกษาคุณสมบัติวัสดุ กฏและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น ศึกษาหลักการและกฏเกณฑ์งานออกแบบตกแต่ง พาณิชย์ศิลป์ คำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ประโยชน์ใช้สอย ความงามและหลักการออกแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปฏบัติการออกแบบสร้างสรรงานพาณิชย์ศิลป์ แสดงความคิดสร้างสรรค์รูปแบบเทคนิค การเลือกใช้สื่อวัสดุ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน ตามหลักการจัดภาพ

จบแล้วทำงานอะไร

  • พนักงานบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์
  • เจ้าของธุรกิจรับเขียนป้าย
  • รับจ้างเขียนแบบอิสระ
  • พนักงานเขียนแบบผลิตภัณฑ์
  • รับราชการ

หลักสูตรการอาชีวศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

    • สาขาวิชาการออกแบบ