รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 "เพิ่มเติม" ภาคปกติ พรีดีกรี เทียบโอน ระหว่างวันที่ 3 - 20 ก.ค. 2561 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ก.ค. 61

เวลา 8.30 -15.30 น

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร สวป. ชั้น 1

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 8.30 -15.30 น


>>ปริญญาตรีส่วนกลาง

>> พรีดีกรีส่วนกลาง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ก.ค. 61

เวลา 8.30 -15.30 น

สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 8.30 -15.30 น

เปิดสอน 4 สาขาวิชา

• คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

• คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

• คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

• คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

>>ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

>> พรีดีกรีส่วนภูมิภาค


สมัครทาง Internet (ส่วนกลาง)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 2561

สมัครทาง Internet (ส่วนภูมิภาค)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 2561