การเรียนการสอน

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา  ไม่บังคับเข้าชั้นเรียนดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาคจึงเอื้อประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าห้องฟังบรรยาย วันสอบก็เป็นวันเสาร์ - อาทติย์ และมีศูนย์สอบให้เลือกทั่วประเทศ 41 ศูนย์สอบ *ยกเว้นกรุงเทพฯ , การลงทะเบียนเรียนก็ทำทาง Internet  และสามารถฟังรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้ มีช่องทางให้เลือกดังนี้

1. ฟังบรรยายสดผ่าน CyberClassroom (บรรยายสด วัน จันทร์ - ศุกร์ วิชาตามตารางเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ )

2. ฟังบรรยายสรุป Google Classroom  (บรรยายสรุป วันเสาร์ - อาทติย์ วิชาตามตารางเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ)

3. ฟังวิดีโอการบรรยายย้อนหลังที่ www.m-learning.ru.ac.th (นักศึกษาต้อง login ด้วยรหัส e-service)

บรรยายสรุป ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 (บรรยายสดผ่านระบบออนไลน์)


นักศึกษาทุกคน ทุกสาขาวิทยบริการฯ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และพรีดีกรี รวมผู้สมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 สามารถเข้าฟังการบรรยายสดผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มบรรยายตั้งแต่วันที่  2 ธ.ค. 2566 – 17 มี.ค. 2567 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ตามตารางเรียน   ดังช่องทางต่อไปนี้

เลือก สำหรับส่วนภูมิภาค และเลือก ROOM 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับห้องในตารางบรรยายสรุป


นักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายวิชาตามตารางนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://cyberclassroom.ru.ac.th