ประกาศ ITA

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง


Declaration on Honest Intention in the Administration of Ramkhamhaeng University

thai_version.pdf
eng_version.pdf

นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


นโยบาย-มาตรการ.pdf
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf