ประกาศ ITA

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง


Declaration on Honest Intention in the Administration of Ramkhamhaeng University

เจตจำนงสุจริตไทย.pdf


เจตจำนงสุจริตอังกฤษ.pdf

นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


นโยบาย-มาตรการ.pdf
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf