Good Governance

ธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับงานด้านธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เพราะการที่องค์กรจะดำรงอยู่และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมุ่งปฏิบัติราชการต่างๆ จักต้องให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

ภายใต้หลักแห่งความรู้คู่คุณธรรม