1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

5.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

9.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546


พรบ.การศึกษา

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

กฏหมายอื่นๆ

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (1).PDF
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ok.pdf
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546ok.pdf
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 .pdf
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ok.pdf
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ.pdf
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.PDF

ตรวจเงินแผ่นดิน

1.ตรวจเงินแผ่นดิน.pdf