นายกัษณ  สุขเกษม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางดวงพร  อรุณโน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมปัจฉิม 2566

Open House 2023

เลือกตั้งสภานักเรียน 2567

เข้าค่ายลูกเสือ 2566

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2566

กิจกรรมวันคริสมาส

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551