สำนักพระราชวัง เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2567


ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE

นายกัษณ  สุขเกษม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางดวงพร  อรุณโน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมปัจฉิม 2566

Open House 2023

เลือกตั้งสภานักเรียน 2567

เข้าค่ายลูกเสือ 2566

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2566

กิจกรรมวันคริสมาส

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551