รางวัลที่ภูมิใจ

  1. รางวัลการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

  2. โล่รางวัลโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น

  3. โล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

  4. รางวัลการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

  5. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  6. รางวัลเด็กที่มีความประพฤติดี มี “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม)เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำ 2563

  7. รางวัลสนับสนุนการฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร “ยาวชนวิถีพุทธ แกนนำวิถีไทย” ปี 3