วิสัยทัศน์


" โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน "