พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

3. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา