กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรชัย คะเย็นรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาเอก : พลศึกษา

นายเอกพงษ์ ห้องแซง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา