กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

วิชาเอก : ดนตรีศึกษา

นางสาวอัญชลี บรรณประสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : นาฏศิลป์

นายวินัย มารักษา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิชาเอก : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา