กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐธิดา โตหนึ่ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วิชาเอก : เทคโนโลยีและทรวงอก

นางสาวรจนาท ธรรมสาร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : เคมี

นางสาวยุพิน คะเนวัน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนริศร์สรา สิงห์โตอ่อน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

นายปัญญาชาญ บุญเป้า

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : ฟิสิกส์

นางรัตนาภรณ์ หลิมเล็ก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายภัทรดร ฉะบังรัมย์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิชาเอก : เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา