กลุ่มสาระภาษาไทย

นายธีรา ดาศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

วิชาเอก : บรรณารักษ์

นางนิตยา จารุเมธีชน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ภาษาไทย

นายบุญเยี่ยม พจน์รัมย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ภาษาไทย

นายมานพ เนื้อน่วม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิชาเอก : ภาษาไทย