กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

นางสาวจิณฑ์จุทา บุรินทร์รัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

นางอารีรัตน์ เนาวิรัตน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

นางสาวฐาปนีย์ ชินศิริพันธิ์

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

นางสาวศิรประภา มีชัย

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ