กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายไสว สุครีพธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วิชาเอก: คณิตศาสตร์

นางสาวทิมาพร ดิษฐเนตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วิชาเอก: สถิติประยุกต์