กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางจิมเส ศราวรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

วิชาเอก : สัตวบาล


นางพิกุล นาชีวา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิชาเอก : คหกรรม