ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่าย

บุคลากรทางการศึกษา