กลุ่มงานบริหาร

นายทินกร อินโท่โล่

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

นางดัชนีย์ แสงอุทัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

นางสาวรจนาท ธรรมสาร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายไสว สุครีพธ์

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางอารีรัตน์ เนาวิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางจิมเส ศราวรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป