ข่าวประชาสัมพันธ์ งานความร่วมมือ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู นำโดย ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกับสถานประกอบการ จำนวน 17 แห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบปกติและทวิภาคี ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นำโดย นายสมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กับ บริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย นายบรรเจิด คุ้มมณี และ นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พร้อมคณะครู ร่วมพิธีลงนาม MOU (ออนไลน์) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเสฉวน เมืองเต๋อหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.สมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนนท์ธยา  ทองอ่อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหา - ว่าจ้าง และ       นายอัสวิน  พานแก้ว   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการทำงาน       ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี