พิธีมอบทุนการศึกษา 2564

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีท่านผู้มอบทุนการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมในพิธี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป