คุณค่าหลัก : มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำสู่คุณภาพบริการ เข้มแข็งอย่างทหาร อ่อนหวาน อย่างพยาบาล

อัตลักษณ์บัณฑิต : คุณลักษณะผู้นำทหารเด่น เน้นจิตอาสา คุณธรรมคู่ปัญญา สร้างคุณค่าการพยาบาล ในทุกสถานการณ์

เอกลักษณ์สถาบัน : ผลิตพยาบาลด้านเวชศาสตร์ทหาร ให้พร้อมทุกสถานการณ์

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม : สามัคคี ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร

นโยบายการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมของกองทัพบก จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษา ในอดีตช่วงที่สถาบันยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการนั้น กองทัพบกได้ออกระเบียบ ทบ. ว่าด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษา สังกัด กระทรวงกลาโหม ของ กองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นแนวทางการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความมุ่งมั่นผลักดันให้มีตำแหน่งทางวิชาการตลอดมา ดำเนินการขออนุมัติให้อาจารย์และผู้บริหารที่ทำหน้าที่สอนและอำนวยการสอนสามารถดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้และ มีความทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่น ในที่สุดกองทัพบกมีการอนุมัติคำสั่ง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๔) เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๒ กำหนดรายละเอียดไว้ท้ายอัตราสอดคล้อง กับข้อบังคับ กห. ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิ ใช้ตำแหน่งทางวิชาการประกอบยศทหารและคำนำหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับมีการกำหนดจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและสะท้อนความก้าวหน้า ทางวิชาการของสถาบันอีกด้วย

มาตรการ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จากนโยบายการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพในทุกระบบ การดำเนินงาน จึงได้จัดทำเป็นมาตรการดำเนินงานไว้ ดังนี้

๑. ให้อาจารย์/ผู้บริหารที่ทำหน้าที่สอนและอำนวยการสอน มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานทางวิชาการ การกำหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีคุณภาพและประเมิน ผลผู้เรียนอย่างถูกต้องในชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พร้อมกำหนดอำนาจและหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

เป้าหมายการทำตำแหน่งทางวิชาการของ วพบ.

๑. ให้การทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ วพบ. ถือเป็นภารกิจการแสดงความสามารถทางวิชาการของอาจารย์ วพบ.

๒. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกสามารถยกระดับสถาบันเพื่อการเทียบเคียง แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้

๓. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

หลักการดำเนินงานการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วพบ.

๑. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ วพบ.

๒. การจัดสรรงบประมาณ วพบ. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ วพบ.

๓. การพิจารณาผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

๔. การพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ที่กระทรวงการคลังกำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วพบ. มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ประเมินพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ วพบ. ตามเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของกองทัพบก หรือตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแล้วแต่กรณีและนำเสนอสภา วพบ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ

๓. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

๔. ทบทวนผลการพิจารณา แล้วนำเสนอต่อ สภา วพบ. เพื่ออนุมัติต่อไป

๕. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปละพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามที่สภา วพบ.มอบหมาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (อ้างอิง ระเบียบ วพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วพบ. พศ.๒๕๖๒ หน้า ๔๔)

๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

๓. ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และสิทธิมนุษยชน

๔. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อความที่ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันทางวิชาการ

๕. ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย