ฐานการเรียนรู้

ครอบครัวพอเพียง

ครอบครัวพอเพียง คือ รากแก้วของแผ่นดิน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง รุ่น5

คำบรรยายภาพด้านบน

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดอบรมหลักสูตรซุปเปอร์ครูออนไลน์ (Online) มูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การเป็นซุปเปอร์ครู ภายใต้โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชี่ยลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)ทางแอพพลิเคชัน ZOOM ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาครูสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดียและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นักเรียนภายในสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ โดยมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คนจาก 158 สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_รัตนาธิเบศร์สอนคำพ่อสอนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียง 5 คำ 5 ข้อ ที่พ่อสอน ณ เพจ ศูนยครอบครัวพเพียง_รัตนาธิเบศร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_รัตนาธิเบศร์ สอน คำพ่อสอนเรื่อง พระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ ณ เพจ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_รัตนาธิเบศร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

พันธกิจที่ 1 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พันธกิจที่ 2 สิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 3 ประชาธิปไตย

พันธกิจที่ 4 สังคม

พันธกิจที่ 5 เศรษฐกิจ