ฐานการเรียนรู้ : ครีเอทโฟโต้

โครงการอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ครีเอทโฟโต้

กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ ครีเอทโฟโต้

การแสดงผลงานนักเรียน ครีเอทโฟโต้

ครูที่ปรึกษา

ชมรมครีเอทโฟโต้

ครูที่ปรึกษา

ชมรมครีเอทโฟโต้

History of Create Photo Club

Rattanathibate School offered the photography subject to the students in tertiary level. The students who are interested in this subject established the club and named “The Create Photo Club”. The purposes of this club are to earn money while studying, to support the photography subject of the school and to have an experience working in this field. Besides, the student will know how to work as teamwork, work systematically, be creative, be responsible and know how to utilize the leisure time.

ประวัติของ Create Photo Club

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เปิดสอนวิชา การถ่ายภาพ ให้กับนักเรียนระดับ ม.4-6 นักเรียนที่สนใจเรื่องนี้ได้ก่อตั้งชมรมขึ้นและตั้งชื่อว่า “The Create Photo Club” วัตถุประสงค์ ของชมรมนี้ คือ การหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อสนับสนุนวิชาการถ่ายภาพของโรงเรียน และมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้ นอกจากนี้ นักเรียนจะได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และรู้วิธีใช้เวลาว่าง

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใช้ประสบการณ์จริง

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน : ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคม