ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • พบ. คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วุฒิบัตร (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา
  • Certificate of fellowship training in pathology and orthopedic pathology, Cornell Medical Center, New York, U.S.A

ข้อมูลสรุป (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล)

  • จำนวนบุคลากรทั้งหมด
  • จำนวนบุคลากรสายการสอน (แยกตามระดับการศึกษา)
  • จำนวนบุคลากรสายการสอน (แยกตามตำแหน่งวิชาการ)

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์: www.rsu.ac.th/science/

เว็บไซต์สำนักงานบุคคล

เว็บไซต์สำนักมาตรฐานวิชาการ: academic.rsu.ac.th