การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

The 12th RSU National-Graduate Research Conference

17 August 2017 at Rangsit University


17 August 2017 at

Rangsit University

ดำเนินการโดย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

เจ้าภาพร่วม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย