การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

The 13th RSU National Graduate Research Conference

16 August 2018 at Rangsit University

16 August 2018 at

Rangsit University

ดำเนินการโดย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

เจ้าภาพร่วม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย