ประกาศข่าวสาร บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13/11/2018 : คู่มือการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 คลิก

24/10/2018 : ขอเชิญจัดโครงการและหลักสูตรระยะสั้น โดยสถาบันรังสิตวิชชาลัย คลิก

24/10/2018 : ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ กรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ กรรมการ/อนุกรรมการสมาคมในระดับชาติ/นานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำจึงใคร่ขอความร่วมมือคณาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอกกรุณากรอกข้อมูล ได้ที่ คลิก