ประกาศข่าวสาร บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13/02/2019 : อาจารย์ส่ง มคอ. 3 ได้ที่ คลิก

06/02/2019 : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำ มคอ. หลักสูตร 2561 คลิก

16/01/2019 : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 (รอบ 3) คลิก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rri.rsu.ac.th/

15/01/2019 : เรื่องกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย กกอ. คลิก

15/01/2019 : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานของไทยจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562 (Annual International Training Course: AITC 2019) คลิก

15/01/2019 : ประชาสัมพันธ์ และ เรียนเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International College Consortium (TICC) คลิก

15/01/2019 : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิก

13/11/2018 : คู่มือการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 คลิก

24/10/2018 : ขอเชิญจัดโครงการและหลักสูตรระยะสั้น โดยสถาบันรังสิตวิชชาลัย คลิก

24/10/2018 : ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ/อนุกรรมการวิชาการ กรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ กรรมการ/อนุกรรมการสมาคมในระดับชาติ/นานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำจึงใคร่ขอความร่วมมือคณาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอกกรุณากรอกข้อมูล ได้ที่ คลิก