เกี่ยวกับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Architecture

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.บ.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Arch

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 154 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ


ปรัชญา

ศาสตร์ที่รวมด้านศิลป์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากล พัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพ มีทักษะ สร้างอัตลักษณ์ที่เหมาะสมของตน ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานร่วมกันในแบบมืออาชีพ และสร้างผลงานที่มิได้วัดผลเพียงแต่คุณค่าในรูปแบบของสถาปัตยกรรม แต่เป็นนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในแง่เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพที่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องต้อง​เผชิญ​กับ​ภาวะ​การ​แข่งขัน​ทางการตลาด​และ​การ​ค้า​เสรี​ การศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมจำเป็นต้องเร่ง​ปรับ​ตัว​และ​ยก​ระดับ​มาตรฐาน​การ​ปฏิบัติ​วิชาชีพ​ โดย​การ​พัฒนา​การเรียนการสอนวิชาชีพ​สถาปัตยกรรม​ในประเทศไทยอย่าง​เป็น​ระบบ​และ​เร่ง​ด่วน​ ​เพื่อ​เพิ่ม​โอกาส ในการ​แข่งขัน​วิชาชีพ​ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยมุ่งเน้น

  • ให้มีความเข้าใจกระบวนการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมทุกขั้นตอน
  • สามารถบูรณาการทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการออกแบบ
  • ให้มีความสำนึกต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
  • เข้าใจระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเองได้
  • ประยุกต์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้อง