คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Faculty of Architecture Rangsit University

ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ 1

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่1 โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. การเรียนการสอนทุกรายวิชาในห้องเรียนของภาคเรียนที่ 2/2562 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และให้ดำเนินการจัดสอบหรือวัดผลให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

2. รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมและรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้การตรวจงานด้วยระบบออนไลน์ กรณีที่มีความจำเป็นสามารถจัดนักศึกษามาตรวจงานโดยจัดเป็นกลุ่มย่อย และจัดลำดับเวลาการเข้าตรวจเพื่อลดความเสี่ยงทั้งของผู้ตรวจและนักศึกษา

3. ในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติหากมีการจัดสอบในลักษณะข้อเขียนให้จัดสอบแบบออนไลน์ เท่านั้น

4. กรณีนักศึกษาและอาจารย์เข้ามาตรวจงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือในบริเวณของมหาวิทยาลัยรังสิต (ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีระบบการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่อยู่แล้ว) สวมหน้ากากอนามัยและทำตามขั้นตอนที่กรมควบคุมโรคกำหนด (ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ฯลฯ) และกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่กำหนด

5. ในกรณีมีการนัดนักศึกษามาตรวจแบบให้นัดนักศึกษาตรวจภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรังสิต เท่านั้น

6. ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยรังสิต ยังไม่ประกาศปิดดังนั้นบุคลากรจึงต้องมาปฏิบัติงานตามปกติจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่มเติม

7. หากอาจารย์พบเห็นนักศึกษาที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงขอความร่วมมืออาจารย์ให้คำแนะนำนักศึกษาตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือมีข้อสงสัย โทร.1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

Welcome to Our Family

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบใหม่เชิงบูรณาการและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตรของเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดในแบบ CPE (Creative, Professional and Enterpreneur) เพราะการศึกษาคือนวัตกรรม ปัจจุบันการสอนด้านการออกแบบของเราจึงมีการแบ่งเป็นสตูดิโอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียนในแต่ละสตูดิโอเพื่อค้นหาแนวทางสำหรับต่อยอดและพัฒนาทักษะของตนเองในการออกไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

มาตรฐานทางการศึกษายังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ทางคณะฯจึงจัดเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและมาตรฐานทางสภาวิชาชีพ มีการออกแบบเทคนิคการสอนแต่ละรายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน

ในยุคโลกไร้พรมแดนทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีความตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมและบริบทที่แตกต่าง รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกมหาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง

ตารางสอน+ห้องเรียน คณะสถาปัตย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5

Youtube รวบรวมบทเรียน สาระ กิจกรรม

คณะสถาปัตย์กับงาน The 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

ศูนย์พักคนไร้บ้าน รังสิต กิจกรรมและปฏิบัติการแก้ปัญหาพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองทุกมิติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

สถาพาที โครงการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวงการ

โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร-นักศึกษาระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เราคิดและทำเพื่อสังคม ความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้สังคมเข้าใจ พัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เป็นออทิสติก

ข่าวสาร บุคลากร

อาจารย์ บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถติดตามประกาศข่าวสารได้ทางนี้ คลิก

Arch News

21/01/2020 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21" คลิก

21/01/2020 : ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 คลิก

21/01/2020 : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสาร คลิก

10/01/2020 : ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา The Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2020 Conference) ในหัวข้อ "RE: Anthropocene" คลิก

10/01/2020 : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (TNIAC 2020) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR 2020) คลิก

10/01/2020 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรุ๋ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning" รุ่นที่ 3 คลิก

10/01/2020 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 คลิก

10/01/2020 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ" คลิก

10/01/2020 : การนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยแผนพัฒนาเมืองในมิติที่อยู่อาศัยฯ คลิก

10/01/2020 : การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ) คลิก

10/01/2020 : ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 คลิก

29/11/2019 : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ คลิก

30/09/2019 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 คลิก

30/09/2019 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 คลิก

26/09/2019 : ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2562 คลิก

11/09/2019 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 คลิก

15/07/2019 : ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

17/06/2019 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม" คลิก

31/05/2019 : ขอเชิญชวนส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดในงาน Thesis of the Year ประจำปี 2019 คลิก

31/05/2019 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ "ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์" ครั้งที่ 4 คลิก

30/05/2019 : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยเมืองปทุมธานี เพื่อตอบโจทย์ Habitat III" คลิก

30/04/2019 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 คลิก

30/04/2019 : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คลิก

09/04/2019 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้่าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คลิก

09/04/2019 : เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6 "Innovative Reseaech and Education beyond the Future" คลิก

09/04/2019 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 คลิก

2/04/2019 : ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)" คลิก

25/03/2019 : ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการลาศึกษาของบุคลากร คลิก

13/02/2019 : ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม Thai Obayashi Summer Camp คลิก

11/02/2019 : ทางคณะฯ ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยจัดให้มีการส่งบทความวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่จำนวน 5 ผลงาน จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่สนใจจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองเพื่อเผยแพร่ในงานวิชาการนี้ คลิก ผู้สนใจติดต่อ อาจารย์มนต์ชัย

13/11/2018 : คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 คลิก

8/11/2018 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2561 คลิก

5/11/2018 : โครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. “บ้านเมืองไทย อยู่สบายแบบไทย ให้คุณค่าเรื่องการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม” คลิก

24/10/2018 : เชิญนิสิตนักศึกษา ปีสุดท้ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp คลิก

24/10/2018 : DMHOME ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดชิงทุนการศึกษา Visual Merchandising - Interiors short summer course ที่ Central Saint Martins College คลิก

19/10/2018 : กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 คลิก

10/10/2018 : มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

01/10/2018 :ละครสถาปัตย์เปิดจองบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว รอบการแสดงและ ราคาบัตรในแต่ละโซนสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 092 - 282 - 9481 begin_of_the_skype_highlighting 092 - 282 - 9481 FREE end_of_the_skype_highlighting หรือ INBOX ได้ทางเพจ TAPADDRAMA RANGSIT คลิก

12/6/2018 : มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ตารางเรียน

ตารางเรียน 1-2562
ตารางเรียน S/2562

ARCHADVISOR

รายชื่อนักศึกษาในความดูแลของที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

Our Activity

“หนูไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐานหรือสกิลทางด้านนี้เลย จะเรียนได้หรือ?”

คำตอบที่ได้รับจากอาจารย์ที่สัมภาษณ์ในวันนั้น ทำให้คนที่ไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะเรียนได้...ไม่มีวันลืม และการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ที่นี่ คือ ก้าวแรกที่เริ่มเปิดใจ...จนวันนี้ค้นพบข้อคิดว่า ขอแค่มั่นใจ และเต็มที่กับสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุด แม้เราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่แรก แต่เชื่อเถอะ!..ลองดูสักครั้ง ผลลัพธ์มันต้องออกมาดีแน่นอน สารรังสิตออนไลน์ชวนไปรู้จักกับศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เริ่มต้นจากความไม่ชอบ สุดท้ายโชคชะตาพาให้เรียนจบกลับบ้านเกิดไปตั้งรากฐานขยายธุรกิจออกแบบครบวงจรโด่งดังใน จ.เพชรบุรี อ่านเรื่องราว คลิ๊ก >> https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-onli…/Goodoldday_NoonArch

"จูน เซคิโน" สถาปนิกที่น่าจับตามอง ศิษย์เก่าถาปัตย์ ม.รังสิต ผู้ที่นำพาตัวตนและความภูมิใจในสายอาชีพ คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติมากมาย ไม่ว่าจะ Architizer Award New York German Design Award และมิลาน ล่าสุดกับรางวัล Building of the Year 2018 และ รางวัล Gold Medal Social/Institutional Building จากงาน ‘ARCASIA Award 2018’ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ความสำเร็จแบ่งปันได้ด้วย ‘โอกาส

เพราะอะไร? ตื่นเช้าขึ้นมาของทุกวันยังเป็นสถาปนิกอยู่ มาอ่านความคิด แรงบันดาลใจ ความท้าทาย สู่โอกาส ของผู้ชายคนนี้ ที่สารรังสิตออนไลน์https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-onl…/Goodoldday_JUNSEKINO

การรวมตัวของเหล่าเด็กถาปัตย์ ม.รังสิต ที่นำเอาความรู้ ความถนัดในสายวิชาชีพมาชาเลนจ์ร่วมกัน เพื่อแสดงความสามารถสร้างงานออกแบบสไตล์ใหม่ๆ และทำให้เห็นว่า “เด็กรังสิตก็ทำได้ไม่แพ้ใคร” กับรางวัลที่โคตรภูมิใจ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular Vote ในการประกวดออกแบบบ้านสไตล์ “ลักซัวรี่ในมิติใหม่” ของบริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด อ่านเรื่องราวของพวกเขาเพิ่มเติมได้ที่ สารรังสิตออนไลน์ #สถาปัตย์รังสิต #RSUARCH #สารรังสิตออนไลน์

“Welcome on Board” งานเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีนี้ก็เปิดเทอมกับแบบเบาๆ กับโปรเจค SKD โดยได้ความร่วมมือกับเจ้าของงานที่มาให้โจทย์งาน พร้อมความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเนื้อหาการเรียนการสอนของคณะฯ

บรรยากาศงาน Open House 2018 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต #ArchRSU

At first sight

The next chapter of ArchRSU#31

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหลักสูตรใหม่ 2561

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สำหรับสหกิจศึกษา

สัปดาห์วิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

Neighborhood