I AM I NEE

--------------------------------------------

"Whatever you are, be a good one."

ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตาม จงเก่งในสิ่งที่คุณเป็นให้ได้

< Abraham Lincoln >


เว็ปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานทางการศึกษาของนางสาว อัยณี รอมาลี

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง