ภาษาไทย

แสนสนุก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ ภาษาไทยแสนสนุก

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายบทพรรณนา และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ประเพณีพื้นบ้าน พิธีกรรม พิธีกรรมพื้นบ้าน สุภาษิตคำสอน วิเคราะห์และวิจารณ์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด เขียนผังความคิด เพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆที่อ่าน อ่านหนังสือ บทความ หรือบทประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต � 0