Thai Music

Welcome to Thai music website.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับคนรักดนตรีไทย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีบทบาทอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆพร้อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย สามารถอ่านเขียนร้องโน้ตไทยและ โน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีและร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้พร้อมบรรยายอารมณ์ สามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละครพร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงและเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ สามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองจากวัฒนธรรมต่างๆ ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านละครไทยละครพื้นบ้านอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละครสมัยต่างๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี - นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


จัดทำโดย

นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม