THAI Mor 5

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนเรียนภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาธรรมชาติของภาษาและพลังภาษา ประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงภาษา สาเหตุที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลง คำและสำนวนในภาษาไทย การร้อยเรียงประโยค การฟังและการดูอย่างสังเคราะห์ การพูดแสดงทรรศนะ การเขียนตามจินตานาการ การอ่าน-สารคดี การสังเคราะะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน คัมภีร์ฉันทศาสตร์ และลิลิตตะเลงพ่าย รวบรวมงานวรรณกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา การท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ-เรียนรู้ ๕ ขั้น และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับบูรณาการ

เพื่อให้เกิดสมรรถภาพการเรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติภาษาและพลังภาษา เกิดทักษะการเรียนรู้ทางภาษานำความรู้ที่ได้เสนอออกมาในรูปแบบความคิดประเภทต่าง ๆ ไปใช้ในการตัดสินแก้ไขปัญหา ใช้ภาษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน เขียน การฟัง ดู และพูด มีนิสัยรักการอ่านและ การเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ด้วยร่วมแบบการการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย ประเมินค่าทักษะทางภาษา สามารถนำไปพัฒนาตนเอง เข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าของภาษาไทย และรู้จักการปรับใช้ให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง