วิชา สังคม

Social

(("welcome to website"))

สวัสดีคะนักเรียนทุกคน

สู่รายวิชาสังคมศึกษา...

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ติดต่อได้....