science 1

การถ่ายโอนความร้อน มี 3 วิธี คือ การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี การนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยการสั่นจากอนุภาคหนึ่งไปยังอนุภาคข้างเคียงโดยการสั่นของอนุภาคต่อเนื่องกัน การพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อน โดยอนุภาคของสารเคลื่อนที่นำความร้อนไปด้วย อนุภาคของสารที่เป็นตัวส่งผ่านความร้อน เรียกว่า ตัวกลาง ซึ่งตัวกลางที่นำความร้อนได้น้อยมากเรียกว่าฉนวนความร้อน การแผ่รังสีเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง


คัดลอกจาก ข้อสอบก่อนเรียน 1 - netnapa ditcharoen
ให้นักเรียนเขียนแนะนำตัวเอง - suttaya nisakorn
ข้อสอบก่อน-หลังเรียน1 - sirada ponwarin