วิชาคณิตศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบการคูณ การหารจำนวนเต็ม การตรวจสอบคำตอบความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารของจำนวนเต็ม ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารจำนวนเต็ม ความหมายและการหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา พื้นฐานทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการสร้างมุม การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างรูปทางเรขาคณิตสองมิติ และ สมบัติทางเรขาคณิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์