เคมี 2 ว30222

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ วิชา เคมี2

คำอธิบายรายวิชา....

สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร โมล จำนวนโมลกับมวลของสาร ปริมาตรต่อโมลของแก๊สความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลายคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมี การคำนวณหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี คเป็นร้อยละจากสูตร สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล สมบัติบางประการของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง ความตึงผิว การระเหยและความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว ทฤษฎีจลน์และสมบัติบางประการของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดันและปริมาตรของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส