Внутрішня сиcтема забезпечення якості освіти

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗПТО

Напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О

З чого почати? Перший крок до розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Етапи формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О

Нормативні документи

6095138581846122442806.pdf

Методичні рекомендації

Положення про внутрішню систему.pdf

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність.pdf

Положення про академічну доброчесність

Стратегічні напрямки розвитку ліцею.pptx

Стратегічні напрямки розвитку ліцею

Вимоги (правила) щодо оцінювання освітніх та управлінських рішень

Освітнє середовище:

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці (в межах закладу освіти);

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці (в період проходження виробничої практики);

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов проживання у гуртожитку;

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.


Система оцінювання здобувачів освіти:

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності здобувачів П(ПТ)О;

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів П(ПТ)О системи оцінювання їх навчальних досягнень;

- застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування навчальних досягнень кожного здобувача П(ПТ)О;

- спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів П(ПТ)О ключових компетентностей.Діяльність педагогічних працівників:

- ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою успішного формування (досягнення) загальноосвітніх, загальнопрофесійних, професійних та ключових компетентностей здобувачів П(ПТ)О;

- постійне підвищення професійного рівня і педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці зі здобувачами П(ПТ)О, їх батьками (особами, які їх замінюють), працівниками ліцею;

- організація діяльності педагогічних працівників на засадах академічної доброчесності;

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.Управлінські процеси:

- організаційно-правові засади діяльності ліцею;

- наявність стратегії розвитку та системи планування;

- формування контингенту здобувачів П(ПТ)О;

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- раціональність та ефективність використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази;

- організація освітнього процесу на основі конструктивної співпраці з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;

- результативність (якість) освітньої діяльності;

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності;

- наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників;

- стипендіальне забезпечення та соціальний захист здобувачів П(ПТ)О;

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії ліцею з місцевою громадою;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.