นายอัฐพล  พระวิฑูรย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

      1) งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดอัตรา

2) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3) งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

    4) งานพัฒนาบุคคล

    5) งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) งานการรักษาวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

7) งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

8) งานระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

9) งานโสตทัศนูปกรณ์และการจัดการระบบประชาสัมพันธ์

10) งานสร้างเสริมขวัญและกำลังใจในโรงเรียน

11) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบประกอบวิชาชีพ

12) งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาบุคลากร

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ทะเบียนใบประกอบทางวิชาชีพครู

โครงการและงบประมาณ   กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์

สารสนเทศครู

เลขทะเบียนเกียรติบัตร

หนังสือเข้า กลุ่มงานฯ

ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์