กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอัฐพล พระวิฑูรย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

>>>> ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล <<<<

งานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาบุคลากร

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ทะเบียนใบประกอบทางวิชาชีพครู

โครงการและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์

สารสนเทศครู

เลขทะเบียนเกียรติบัตร

ระบบออนไลน์งานบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล

ตรวจสอบ/ติดตาม ภาระงาน/กิจกรรม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์