NA på Rosendal

Intresserar du dig för naturvetenskap och matematik är NA det självklara valet för dig. Här får du massor av verktyg för att ta dig vidare till universitet och högskola. Vårt mål är att du genom uppmuntran, stöd och utmaningar ska lyckas med dina studier. Det ska vara roligt och inspirerande att gå på Rosendal!

”Rosendalsgymnasiet ger dig en bra naturvetenskaplig grundutbildning som öppnar många dörrar för framtiden.”


Varierad undervisning

Hos oss får du undervisning där vi varvar teori och praktik. I ämnesfördjupningar får du träna analytiska förmågor och utveckla ditt tänkande. Du får göra en exkursion till Erken, gå på studiebesök samt lyssna på föreläsningar av inbjudna forskare. Några av Rosendals lärare arbetar även på Uppsala universitet. Detta samarbete gör att vi ibland har både laborationer och föreläsningar på Biomedicinskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

– Det roliga med att gå natur är att vi gör många olika saker. Vi har besökt universitetet flera gånger och det är bra för att få insikt om vad som kommer sen, säger eleven Moa Enström Blomster.

Du kommer även att ha seminarier av olika slag, vara med i studiegrupper och arbeta självständigt.

– Här på skolan finns tillgång till elevarbetsplatser och det är skönt att själv kunna bestämma var man vill sitta och jobba. Jag har verkligen lärt mig att ta eget ansvar, säger eleven Kristoffer Ley.


Gemenskap

– På Rosendal är det bra eftersom vi elever har gemensamma mål. Vi hjälper varandra och det är även lätt att fråga elever i andra årskurser om hjälp, säger eleven Neda Safa.

Här är också gemenskapen mellan lärare och elever viktig.

– Jag tycker att lärarna är toppen! Jag valde natur först och främst för att det är ett brett program men lärarna på Rosendal fick mig verkligt intresserad av ämnena, säger eleven Mattias Hesselgren.

Progression

Du får delta i projekt som Universitetsdagarna, Experimentell fysik, Staden och Projektmässan. Vi arbetar medvetet mot programmålen under alla tre åren. Det innebär att dina tidigare kunskaper och färdigheter utvecklas genom att svårighetsgraden ökar och att du som elev förväntas bli mer och mer självständig och att det du lärt dig inom ett ämne blir något du kan dra nytta av i andra ämnen.

– Jag kände mig väl förberedd när jag kom till universitetet, säger Maria Magnusson, student på läkarprogrammet i Lund och före detta na-elev på Rosendalsgymnasiet. Jag kunde redan skriva rapporter och hade ett vetenskapligt förhållningssätt som gav mig försprång framför många av mina kurskamrater.

Profiler på NA

I årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet får du fördjupa dig i en av dessa profiler

Bioteknik

Bioteknik är en profil för dig som är ute efter djupare förståelse för att använda celler eller delar av celler i tekniska tillämpningar. Profilen Bioteknik ger dig chansen att fördjupa dina kunskaper inom kemi och biologi samtidigt som du får utveckla dina laborativa färdigheter. I profilen ingår kurserna Bioteknik och Naturvetenskaplig specialisering. Vi fördjupar oss framförallt i tre ämnesområden: antibiotikaresistens funktion, framställning av medicin och genmodifiering med etiska ställningstaganden. Vi arbetar med större projekt, laborationer och aktuell forskning genom att bjuda in forskare från medicinska institutioner från bland annat BMC.

Biologisk mångfald och hållbar utveckling

Är du beredd att tackla de stora framtidsfrågorna som kan rädda jorden samtidigt som du får fördjupa dina kunskaper om miljön så passar profilen Biologisk mångfald och hållbar utveckling dig utmärkt. Den här profilen innehåller kurserna Naturvetenskaplig specialisering samt Politik och hållbar utveckling och ger dig möjlighet att göra exkursioner och studera naturen samt att diskutera den senaste forskningen.

– Vi kan förändra tillsammans, för en bättre värld, säger läraren Annika Magnusson Ehn.

Tvärvetenskap

Om du, förutom naturämnen, är intresserad av humaniora och samhällskunskap är den tvärvetenskapliga profilen något för dig.

– Vi brukar säga att den här profilen kommer att vara rolig, nyttig och lärorik oavsett vad du tänker läsa på universitetet, säger Pelle Brändén, som undervisar i profilen.

I stället för att fördjupa oss i ett visst ämne tittar vi närmare på ett tema som vi studerar utifrån ett naturvetenskapligt, historiskt, ekonomiskt, filosofiskt, psykologiskt, sociologiskt, kulturellt och etiskt perspektiv. Exempel på teman som kan studeras är “brott och straff” och “normalitet”. Profilen har också fokus på fördjupad vetenskaplighet utifrån både naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Det är en både bred och djup profil.

Matematik/fysik/programmering

I den här profilen väljer du två av de tre kurserna: Matematik 5, Fysik 3 och Programmering 1. Du fördjupar då tidigare kunskaper inom ämnena samt lär dig nya områden, vilket ger dig goda förutsättningar för fortsatta universitetsstudier. I Fysik 3 studeras bland annat den allmänna relativitetsteorin samt kvantmekanik, medan du i kursen Matematik 5 lär dig lösa differentialekvationer, får fördjupade kunskaper inom kombinatorik och dessutom får arbeta med mer omfångsrik problemlösning. Om du väljer Programmering 1 arbetar du med konkreta problemsituationer där du tillägnar dig grundläggande kunskaper i Java.

– Många elever tycker programmering är otroligt kul, det är något helt nytt, säger läraren Karl Sitell

Projekt på NA

Exkursion till Erken

En stor del av elevernas undervisning i hur man gör naturvetenskapliga undersökningar sker under en två dagar lång exkursion till Roslagen. Alla elever på naturvetenskapliga programmet tillbringar under hösten i årskurs 2, två dagar vid Uppsala universitets laboratorium vid sjön Erken. Eleverna undersöker under dessa dagar, tillsammans med personal från Erkenlaboratoriet och sin biologilärare från skolan, sjön och dess omgivning. Vid hemkomsten skriver eleverna en laborationsrapport där de redovisar sina undersökningar. En kortare muntlig presentation av undersökningen görs vid laboratoriet. Förläggning sker vid kursgården Norr Malma.

Staden

– I korthet handlar projektet Staden om problemlösning kring hållbarhet. Alla elever i årskurs 3 skapar påhittade städer, som ska vara hållbara i 500 år, säger Anders Kalat, filosofilärare.

Alla elever i årskurs 2 som valt det naturvetenskapliga programmet kommer under tre dagar att genomföra Staden. Projektet går ut på att eleverna ska lösa sex olika problem som kan uppstå i olika samhällen, i sin påhittade stad. Eleverna arbetar i grupper och handleds av sina lärare. De lösningar de kommer fram till ska vara hållbara i 500 år. Tanken med projektet är att eleverna ska använda sig av kunskaperna de fått inom naturvetenskapen som de sedan följer upp ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, genom att granska hållbarheten. Projektet avslutas med en presentation av vardera stad samt en klassdiskussion där eleverna talar för och försvarar sina lösningar inför de andra klasskamraterna.

Gy-arbetsmässan

I maj arrangerar eleverna i trean på naturvetenskapsprogrammet en stor elevmässa för elever i årskurs 2 dit även allmänheten, släkt och vänner inbjuds där de ställer ut och presenterar de undersökningar de genomfört inom ramen för sina gymnasiearbeten. Mässan besöks även av kunniga naturvetare och forskare från Uppsala universitet och SLU, och några av dessa ställer upp som jury och bedömer elevarbetenas vetenskapliga djup, bästa presentation, mm. Vid mässans slut sker en prisutdelning.

Universitetsdagarna

Syftet med universitetsdagarna är att eleverna ska få besöka olika naturvetenskapliga institutioner på universitetet och där få inspirerande föreläsningar. Föreläsarna har blivit ombedda att presentera vilken frågeställning de arbetat kring och hur de samlat in och analyserat data - alltså en del av det vetenskapliga arbetssättet. Förhoppningsvis leder besöken till att eleverna får en mer konkret bild av hur en del av det vetenskapliga arbetssättet går till. Efter föreläsningarna ska eleverna bearbeta sina anteckningar och sätta ihop en presentation som de sedan ska hålla för andra elever i klassen.

POÄNGPLAN – NA

Gemensamma ämnen

Engelska 5 och 6 – 200p

Historia 1b – 100p

Idrott och hälsa 1 – 100p

Matematik 1b och 2b – 200p

Naturkunskap 1b – 100p

Religionskunskap 1 – 50p

Samhällskunskap 1b – 100p

Svenska 1, 2 och 3 – 300p

1150p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1 – 100p

Fysik 1a –150p

Kemi 1 – 100p

Moderna språk – 100p

450p


Inriktningskurser

Biologi 2 – 100p

Fysik 2 – 100p

Kemi 2 – 100p

Matematik 4 – 100p

450p


Individuellt val – 200p

Gymnasiearbete – 100p

Programfördjupning ges som valbara profilpaket.

Du väljer en av följande fyra inriktningar

Biologisk mångfald och hållbar

utveckling

Politisk och hållbar utveckling – 100p

Naturvetenskaplig specialisering – 100p


Bioteknik

Bioteknik – 100p

Naturvetenskaplig specialisering – 100p

200p

Matematik/data/fysik

Du väljer 2 av dessa 3 kurser:

Matematik 5 – 100p

Programmering – 100p

Fysik 3 – 100p

200p

Tvärvetenskap

Historia 2a – 100p

Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering – 100p

200p

Summa 2500p