Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteet

Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opiskeluohjelmaansa, tukea häntä lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraakoskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajan lisäksi rehtori, ryhmänohjaajat, kaikki koulun opettajat ja vertaisohjaajat eli tutorit. Kullakin opiskelijaryhmällä on oma ryhmänohjaajansa eli ropo, jonka ryhmä tapaa viikoittain.

Pakolliset kurssit

Opiskelijoille pakollisiin oppiaineisiin kuuluu lukioaikana kaksi kurssia opinto-ohjausta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään ensimmäisen syksyn aikana pakollinen OP1 Minä opiskelijana -kurssi.

OP1-kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.


Toisen pakollisen kurssin (OP2 Jatko-opinnot ja työelämä) tunnit jakautuvat kolmelle opiskeluvuodelle niin, että osa tunneista on luokkatunteja, osa pienryhmäohjausta ja osa henkilökohtaista ohjausta. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa.

OP2-kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.


OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT:


Paula Huhtaniemi

040 095 7551, paula.huhtaniemi@rovaniemi.fi


Tarja Kupari

040 577 4885, tarja.kupari@rovaniemi.fi


Anu Turunen

040 738 0599, anu.turunen@rovaniemi.fiPaikalliset kurssit


OP3 OPI-kurssi

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja erilaisissa oppimisen vaikeuksissa. Pääpaino on oman oppimisvaikeuden ja –tyylin tunnistamisessa sekä voimavarojen ja vahvuuksien etsimisessä. Kurssilla neuvotaan ja harjoitellaan luku-, kirjoitus-, rentoutus- ja muistiinpanotekniikoita sekä oman opiskelun arviointia. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneille sekä annettujen oppimistehtävien tekemistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


OP4 Työelämätaidot 1

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kykyä arvioida omia vahvuuksia ja kiinnostuksenkohteita ammatillisen suuntautumisen etsimisessä. Opiskelijan päätöksentekotaidot vahvistuvat, jotta hän pystyy arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.


Kurssilla lisätään opiskelijan itsetuntemusta ja tutustutaan eri jatkokoulutuspaikkoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Kurssin aikana työstetään erilaisia itsetuntemukseen ja vahvuuksiin liittyviä teemoja, vieraillaan omien kiinnostusten mukaisesti eri jatko-opintopaikoissa ja tutustutaan eri ammatteihin ja yrittäjyyteen. Opiskelija tekee kurssin aikana portfolion. Kurssin suoritukseen sisältyy myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


OP5 Työelämätaidot 2

Kurssin tavoitteena on tutustua työelämään, työelämätaitoihin, työelämän pelisääntöihin ja yrittäjyyteen työelämän kautta. Kurssi tehdään itsenäisesti lomien aikana. Ennen työsuhteen tai työelämään tutustumisen alkamista opiskelija tekee työhakemuksen ja CV:n (ansioluettelo) ja esittää ne opintoohjaajalle. Tällä suunnitelmalla opiskelija ilmoittautuu Työelämätaidot 2 - kurssille. Varsinaisen työn tulee kestää vähintään päätoimisesti kaksi viikkoa tai 60 tuntia. Opiskelija tekee kurssista portfolion saamiensa ohjeiden mukaisesti. Kurssin suoritukseen sisältyy myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


OP6 Tutor-toiminta

Tutor toimii aktiivisesti vertaisohjaajana koulun ohjausjärjestelmässä ja innostaa opiskelijoita osallistumaan koulun kehittämiseen ja samalla koko kouluyhteisön yhteisöllisyyden luomiseen. Tutor toimii myös erilaisissa tilaisuuksissa oppilaitoksen edustajana ja esittelijänä.

Keskeiset sisällöt

Kouluttautuminen tutorin tehtäviin:

 • mitä on tutorointi
 • ihmissuhdetaidot
 • esiintymistaidot
 • ryhmäytymisharjoitukset
 • lukio-opintoihin ja koulun käytänteisiin tutustuminen

Tutorina toimiminen:

 • uusien opiskelijoiden tutustuttaminen koulun käytänteisiin
 • uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen
 • opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan apuna toiminen kurssivalintojen tekemisessä
 • oman koulun esitteleminen nivelvaiheessa yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen
 • tutor-toiminnan suunnitteleminen
 • opinto-ohjaajan apuna toimiminen uusien tutoreiden kouluttamisessa
 • yhteistyö opiskelijakunnan hallituksen kanssa

Arviointi: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista mahdollisimman monipuolisesti tutor-toimintaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkillä.


OP7 Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on koulun yhteisöllisyyden kehittäminen ja opiskelijoiden edunvalvonta. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet edustavat opiskelijoita erilaisissa koulun työryhmissä ja palavereissa tuoden opiskelijoiden näkökulmia opettajien tietoon päätöksenteon eri vaiheissa.

Opiskelijakunnan hallituksen toimintaan kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • koulun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • opiskelijoiden ajatusten esilletuonti
 • lukio-opiskelun edellytysten parantaminen
 • opiskelijakunnan toiminnan esittely uusille opiskelijoille
 • uusien hallitusten jäsenien valinnan järjestäminen  kouluvalokuvauksen järjestäminen
 • kokousten säännöllinen pitäminen ja toiminnasta tiedottaminen
 • teemapäivien suunnitteleminen ja järjestäminen
 • yhteistyö muiden koulujen oppilaskuntien ja tahojen kanssa
 • oppilaskunnan raha-asioiden järjestäminen ja edistäminen

Arviointi: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja sitoutumista opiskelijakunnan hallituksen toimintaan, sekä vastuun ottamista ja kantamista yhteisesti sovituista tehtävistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Hallituskauden aikana suoritetaan sekä itsearviointia, että vertaisarviointia.


OP8 Vapaaehtoistyö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu vapaaehtoistyöhön. Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Kurssin alussa käsitellään vapaaehtoistyön pelisääntöjä, etiikkaa, vaitiolovelvollisuuteen ja sitoutumiseen liittyviä asioita sekä kuullaan erilaisia kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Kurssin loppuosa muodostuu käytännön vapaaehtoistyöstä, jonka jokainen suunnittelee oman mielenkiintonsa mukaisesti. Kurssi järjestetään yhteistyössä Neuvokkaan kanssa.


Arviointi: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista koko kurssiin ja käytännön vapaaehtoistyön kirjallista raportoimista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.