กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ

นางจินดา จันทร์อุบล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบุญส่ง จูยืนยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นองค์กรที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการส่งเสริมการจัดการศึกษา

พันธกิจ

1. จัดส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมการระดมสรรพกำลังและทรัพยากร และการมีส่วนร่วมจากชุมชน และสังคมเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดระบบการให้การบริการและการจัดการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นผลดีต่อผู้รับบริการ

เป้าหมายการให้บริการ

1. เพิ่มการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

2. สร้างรูปแบบและองค์ความรู้สำหรับการให้บริการทางด้านการบริหารงานบุคคล