อุเทนถวายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาที่ 2567

🎯 ปริญญาตรี เปิดรับ 4 สาขา (ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์/ภาคสมทบ เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

☘️วิศวกรรรมโยธา

☘️วิศวกรรมก่อสร้าง

☘️เทคโนโลยีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

☘️การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

☘️สถาปัตยกรรมภายใน

☘️เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

🎯ปริญญาโท 

☘️สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ M.Arch. (Architecture and Integrated Management) แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2 และ แผน ข (ภาคปกติ เรียน จันทร์ - ศุกร์ / ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์) (จะเปิดรับประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)

☘️สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา M.Eng. (Civil Engineering) แผน ก แบบ ก2

(ภาคปกติ เรียน จันทร์ - ศุกร์ / ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)

☘️สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง M.Eng. (Construction Management) แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข (ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)

🎯ปริญญาเอก เปิดรับ 1 สาขา

☘️สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง Ph.D.(Civil Engineering & Construction Management) แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 (ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)

💻 สมัครเรียน https://qrgo.page.link/ztQk2

📍ผู้ที่เคยกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ให้เลือกเข้าสู่ระบบ

📍ผู้ที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลลงทะเบียน ให้เลือกลงทะเบียน

▶️ข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/rmutto.ac.th/uthen-regis

📳สอบถามเพิ่มเติม 02-252-2736 (ทะเบียน)

📳 การเงิน 02-252-6152

📳 ประชาสัมพันธ์ 02-252-7029

📳 วิชาการ 083-057-1164

📳 สายด่วนระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย 081-982-1881

📊 ข้อมูลหลักสูตรที่รับสมัคร > https://academic.rmutto.ac.th/?page_id=706

💻 ข้อมูลหลักสูตร >http://postgraduthen.rmutto.ac.th/

📝 สมัครเรียน >http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

ปริญญาตรี

สำหรับผู้ที่จบวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

(ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์)

สำหรับผู้ที่จบวุฒิ ม.6 และ ปวช.

(ภาคนอกเวลาราชการ เรียนจันทร์ - ศุกร์)

สำหรับบุคลากรในสถานประกอบการ 

รับวุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรี  ที่ทำงานแล้ว(เทียบโอน เรียนเสาร์-อาทิตย์)

บัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

สำหรับบุคลากรที่จบวุฒิปริญญาตรี

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ผู้บริหาร และผู้ที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิทางด้านการบริหารงานก่อสร้างและโยธา
ภาคปกติ เรียน จันทร์ - ศุกร์  ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์
ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์
ภาคปกติ เรียน จันทร์ - ศุกร์  ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์

ปริญญาเอก

สำหรับบุคลากรที่จบวุฒิปริญญาโท

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์

ทะเบียน @gmk2095w

วิชาการ @685pfryx

การเงิน @649erphp

ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบให้อ่านขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์
https://academic.rmutto.ac.th/?p=6913

แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

ก่อนการกดสมัคร **โปรดอ่านให้เข้าใจ** เพื่อป้องกันความผิดพลาด

การใช้ระบบรับสมัคร 

how2ut-regis63.pdf

การยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว

การชำระเงิน

สถานที่ตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานของเขตพื้นที่อุเทนถวาย