"วิทยาศาสตร์สร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์"

ข้อมูลกิจกรรม ประกวด แข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดกิจกรรม

ประกวดแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ แบตเตอรี่พกพาจากน้ำส้มสายชู

แข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ธ.ค. 2561

แข่งขัน "Young Master Chef Competition"

ยกเลิกการจัดกิจกรรม

ลงทะเบียน | รายละเอียด

อบรม/สาธิต

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชน

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน | รายละเอียด

อบรมและพัฒนาความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 08.30 -15.45 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน | รายละเอียด

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ยกพลขึ้นบก

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561 09.00 -16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน | รายละเอียด

สาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากน้ำตาล

วันที่ 2-5 ธ.ค. 2561 09.00 -12.00 น.

และ 13.00 -15.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน | รายละเอียด


กิจกรรม Matching Games

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561 09.00 -16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์กับขนมไทย : สาธิตการทำขนมไทย

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561 09.00 -16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทรรศการ

นวัตกรรมโรงเรือน สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีทางการเกษตร

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561 09.00 -16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การบำบัดน้ำเสียและอากาศโดยใช้พืช การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา การผลิตแก๊สชีวภาพ

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561 09.00 -16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบแห้งโดยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเพื่อชุมชน

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561 09.00 -16.00 น.

ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขา

หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 สาขา

ลิงค์อื่น ๆ