มาทำความรู้จักกับเราชาวพืชศาสตร์ มทร ศรีวิชัย

ความภาคภูมิใจของเรา ชาวพืชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดนัย เครือหลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

"ขอแสดงความยินดี"

กับนักศึกษา และคณาจารย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 : รูปแบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย

กลุ่มพืชศาสตร์ รางวัล "ดีเด่น"

รื่อง การขยายพันธุ์ขมิ้นชันสายพันธุ์ตรัง 1 ในหลอดทดลอง

ผู้นำเสนอ : นางสาววิภาวรรณ์ ศรีขาว และ ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก

รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์

รางวัล "ดี"

เรื่อง การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79

ผู้นำเสนอ : นางสาวชลณรีย์ ไชยพรม, นางสาวดารารัตน์ เลื่อนกฐิน นายอนัส พันชู, นางสุวรรณษา ชูเชิด และ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์


จัดโดย...คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ "รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ" อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองพันธุ์สับปะรดพันธุ์ใหม่"พันธุ์ศรีวิชัย" จากกรมวิชาการเกษตร นับเป็นความสำเร็จและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ สีเผือก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดนัย เครือหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม "นาตรัง" การพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นเพื่อการรักษามรดกแห่งภูมิปัญญาวิถีการทำนาในจังหวัดตรัง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

วันที่ 20 กรกฎาคม​ 2565 ผศ.ธรรม​ศักดิ์​ พุทธกาล​ คณบดี​คณะ​เกษตร​ศาสตร์ ดร.สุดนัย เครือหลี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ ผศ.ดร.เสน่ห์​ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์​อาทิตย์​ สวัสดิรักษา อาจารย์​อุกฤษฎ์ ชำมริ อาจารย์​ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ​ อาจารย์​นุจรี ชดาการ อาจารย์​ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ รับมอบคุรุภัณฑ์​ โดรนวิเคราะห์​โรคในพืช โดรนเพื่อการเกษตรสามารถใช้งานเพื่อการเรียนการสอน งานแปลงเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ทั้งพื้นที่ไสใหญ่และพื้นที่ทุ่งใหญ่ การบริการวิชาการแก่ชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ทางด้านเกษตรใช้ในการวิเคราะห์โรคพืช วิเคราะห์สภาพดิน สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการปลูก ตรวจสอบความสมบูรณ์พืช ว่านเมล็ดพันธุ์ อารักขาพืช การให้ปุ๋ย เป็นต้น ทางด้านปศุสัตว์ ใช้ในการการประเมินสุขภาพสัตว์เลี้ยง การเฝ้าระวังติดตามสัตว์เลี้ยง เป็นต้น อีกทั้งการใช้โดรนเพื่อการเกษตรสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยทีมสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมธรรมราช กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเองใหัทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างได้ รวมทั้งมีความเข้าใจการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และให้สอดคล้องกับการสร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่

วันนี้ 12 กรกฎาคม​ 2565​ คณะ​เกษตร​ศาสตร์​เข้าร่วมกิจกรรม​ถวายเทียนเข้าพรรษา​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ผศ.สมคิด ชัย​เพชร​ รอง​อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลศรี​วิชัย​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช​ และ อาจารย์​สมยศ​ ศรี​เพิ่ม​ ผู้ช่วย​อธิการ​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลศรี​วิชัย​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช​ ร่วมเป็นประธานในพิธี คณเกษตร​ศาสตร์​ นำ​โดย​ผศ.ธรรม​ศักดิ์​ พุทธกาล​ คณบดี​คณะ​เกษตร​ศาสตร์​ ผศ.ประพจน์​ ม​ลิ​วัลย์​รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​พร้อมด้วยคณาจารย์​ นักศึกษา​และ​บุคลากร​เข้าร่วม​ถวาย​เทียนพรรษา​ เนื่องในโอกาสวัน​เข้าพรรษา​ประจำปี​2565​ ณ วัดขนาน และวัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช​

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร​ศาสตร์​ นำโดย ผศ.ธรรมศศักดิ์ พุทธกาล คณบดี​คณะ​เกษตร​ศาสตร์​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์​ธันย์นรีย์ โมรา​ศิลป์​ รองคณบดี​ฝ่าย​บริหาร​และ​วางแผน​ ผศ.ประพจน์​ มลิวัลย์​ รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ อาจารย์​สมชาย​เรืองสว่าง รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ณ อาคารเอนกประสงค์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลศรี​วิชัย ​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช ทุ่งใหญ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร​ศาสตร์​ นำโดย ผศ.ธรรมศศักดิ์ พุทธกาล คณบดี​คณะ​เกษตร​ศาสตร์​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์​ธันย์นรีย์ โมรา​ศิลป์​ รองคณบดี​ฝ่าย​บริหาร​และ​วางแผน​ ผศ.ประพจน์​ มลิวัลย์​ รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ อาจารย์​สมชาย​เรืองสว่าง รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ณ หอประชุมวิธานสันติ​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลศรี​วิชัย ​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช อ.ทุ่งสง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะเกษตร​ศาสตร์​ นำโดย ผศ.ธรรมศศักดิ์ พุทธกาล คณบดี​คณะ​เกษตร​ศาสตร์​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์​ธันย์นรีย์ โมรา​ศิลป์​ รองคณบดี​ฝ่าย​บริหาร​และ​วางแผน​ ผศ.ประพจน์​ มลิวัลย์​ รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ อาจารย์​สมชาย​เรืองสว่าง รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ณ อาคารเอนกประสงค์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลศรี​วิชัย ​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช ทุ่งใหญ่

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ภาพบรรยากาศการเสวนาทิศทางพืชเศรษฐกิจกัญชงในอนาคตของคนใต้ และการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจกัญชง จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและ บริษัท เฮลตี้ ช้อยซ์ ฟาร์ม จำกัด โดยมีเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมือจำนวนมาก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมืองนวัตกรรมอาหาร [Food Innopolis] ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชม Facilities ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรคพืช​ ห้องปฏิบัติการ​เทคโนโลยี​ชีวภาพทางพืช ณ คณะเกษตร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม​ศักดิ์​ พุทธกาล​ คณบดีคณะเกษตร​ศาสตร์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ประพจน์​ ม​ลิ​วัลย์ ​รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ และผู้ช่วยศาสตราจารย์​พัช​ราภรณ์​ วาณิชย์​ปกรณ์​ หัวหน้าสาขา​วิทยาศาสตร์​การเกษตร​ ให้เกียรติต้อนรับการประชุมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อค้นหา Best Practice CoP4 การดำเนินงานของสายสนับสนุน ขอบเขต : การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ ผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย

(1) นางสาวอัญญาณี บัวขาว

(2) นางอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล

(3) นางสาวเสาวนีย์ สังข์ชุม

(4) นางจันตินา สุชาฎา

(5) นางพิทยา สืบ

(6) นางสาวกัญญา บัวสุวรรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาต่อยอดวิชาการรับใช้สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้" ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน (ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี) มาให้ความรู้ แนวทางในการพัฒนางานวิจัย กับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และมีกิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อค้นหา Best Practice CoP3 วิชาการรับใช้สังคมขอบเขต : วิชาการรับใช้สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือความเข้มแข็งในชุมชน

ผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย

(1) ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

(2) ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง

(3) อาจารย์สาธิต บัวขาว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สู่สังคม และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน (ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี) มาให้ความรู้ แนวทางในการพัฒนางานวิจัย กับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และมีกิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อค้นหา Best Practice CoP2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ขอบเขตที่ 1 : การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่สังคม

ขอบเขตที่ 2 : งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และพันธกิจอื่น

ผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย

(1) ดร.ปิติพัฒน์ บุตรโคตร

(2) ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร

(3) ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู

(4) ดร.สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป

(5) ดร.รัตนา อุ่นจันทร์

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิค การจัดการเรียนการสอนด้วย LMS (เต็มรูปแบบ)" ผู้นำเสนอแลกเปลี่ยน อ.สมชาย เรืองสว่าง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อค้นหา Best Practice CoP1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

ขอบเขต : การจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มีคุณสมบัติ SMART TEACHER เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม

ผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย

(1) ผศ.ชำนาญ ขวัญสกุล

(2) ดร.ชนะดล สุภาพงษ์

(3) ดร.สุวรรณษา ชูเชิด

(4) ดร.มณี ศรีชะนันท์

ประเด็นที่ 2 : การพัฒนานักศึกษา

ขอบเขต : สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย

(1) อ.อุกฤษฎ์ ชำมริ

(2) ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง

วันที่ 25 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการ

"เพิ่มศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการออนไลน์"

คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ การทำธุรกิจออนไลน์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษา

และในโอกาสนี้คณะขอขอบคุณท่านวิทยากร

"คุณเกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์"

CEO Digital Inner Power ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ให้ความรู้กับนักศึกษา และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้


วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ #ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์สาธิต บัวขาว (หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา) เป็นผู้กล่าวรายงาน…นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองคณบดีมาพบปะพูดคุย แสดงความยินดี และให้กำลังใจกับนักศึกษาในโอกาสที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน

ขอขอบคุณวิทยากรจาก JOBTOPGUN คุณจริญญา มาศอรุณ (ครูจ๊ะ) วิทยากรหัวข้อ #เขียนเรซูเม่ให้ปัง_จบใหม่ยังไงก็ได้งาน และขอขอบคุณ คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล (คุณโอม) วิทยากรหัวข้อ #ทักษะในยุคดิจิทัลและคนทำงานแบบไหนที่โดนใจสถานประกอบการ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

วันที่ 3 เมษายน 2565 นักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology: NUCA) ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” ในรูปแบบออนไลน์

การนำเสนอผลงานนักศึกษาประกอบด้วย

- กลุ่มพืชศาสตร์ - กลุ่มสัตวศาสตร์ - กลุ่มประมง - กลุ่มธุรกิจเกษตร

- กลุ่มการนำเสนอภาคโปสเตอร์ - กลุ่มการแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร

- การประกวดนวัตกรรมการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างสถาบันการศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2565

โครงการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงาน สหกิจศึกษา และปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingsซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล ประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่

กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย

การเสวนา หัวข้อ “เริ่มต้นธุรกิจเกษตรอย่างไรให้ปัง และยั่งยืน”

ผู้ร่วมเสวนา

1. คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ : เจ้าของกิจการ ไร่เกษมสุข

2. คุณสุรักษ์ ขุนทอง : Landscape designer บริษัท P.L. DESIGN COMPANY LIMITED และ Landscape designer freelance

3. อาจารย์ไพศาล กะกุลพิมพ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจเกษตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “BMC เรียนรู้ไว้ เข้าใจธุรกิจ”

Workshop : Design thinking for Business Plan

โดยวิทยากร : อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย


วันที่ 17 มีนาคม 2565 ภาพบรรยากาศการสอบสมรรถนะวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยการทดสอบวันนี้มีอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม เป็นประธานในการสอบ อาจารย์สุดนัย เครือหลี เป็นกรรมการในสอบ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการ เป็นกรรมการในการสอบ การทดสอบวันนี้ มีการติดตายางพารา ตอนกิ่งส้มโอทับทิมสยาม เสียบยอดโกสน และปักชำต้นหม่อน น้องๆ ทำได้ดีและตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะ

Srivijaya Fair 2022 ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์2565

วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

งานนิทรรศการวิชาการออนไลน์รูปแบบ Virtual Exhibitionㆍ

ตลาดนัดหลักสูตร ·Open House

srivijayafair.rmutsv.ac.th

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ ค่ะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือพัฒนาโครงการจัดการฟาร์มเกษตรต้นแบบของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำหรับสร้างความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการวางแผนงานในพื้นที่ทุ่งใหญ่จะเน้นในกลุ่มการจัดการฟาร์มแพะ ฟาร์มโคเนื้อ การจัดการอาหาร การขยายผลงานวิจัยพัฒนาสับปะรดพันธุ์ศรีวิชัย ในพื้นที่ไสใหญ่วางแผนพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ การปลูกพืชพริกไทยพื้นเมือง ซึ่งการแลกเปลี่ยนร่วมมือระหว่างผู้บริหารและนักวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสร้างอาชีพทางเลือกและเศรษฐกิจชุมชนในภูมิภาคต่อไป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการละวิจัย อาจารย์ธันย์นรี โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์สมชาย เรืองสว่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์​ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูประบบงานฟาร์ม รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูประบบงานฟาร์ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานฟาร์มด้านสัตวศาสตร์ และพืชศาสตร์ การปฏิรูประบบงานฟาร์มด้านพืชและสัตว์ ณ ห้องประชุมAB201 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ และลงพื้นที่ตรวจงานเพื่อปฏิรูประบบงานฟาร์ม ด้านสัตวศาสตร์ และด้านพืชศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้สำรวจพื้นที่แปลงเพาะปลูก เพื่อวางแผนการออกแบบจัดตั้งโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช ด้วยพืชสายพันธุ์ต่างๆ โดยมี นายวีระวัจน์ นุ้ยแก้ว วิศกรโยธา และนางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม สถาปนิก จากแผนกงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ร่วมกันวางแผนออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะ การเลี้ยงสายพันธุ์พืช

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้สำรวจพื้นที่แปลงเพาะปลูก เพื่อวางแผนการออกแบบจัดตั้งโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช ด้วยพืชสายพันธุ์ต่างๆ โดยมี นายวีระวัจน์ นุ้ยแก้ว วิศกรโยธา และนางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม สถาปนิก จากแผนกงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ร่วมกันวางแผนออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะ การเลี้ยงสายพันธุ์พืช การดูแลเพาะปลูกตลอดจนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำและอื่นๆที่เหมาะสมกับพืชแต่ละสายพันธุ์ โดยเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ขนาดเล็ก ด้วยระบบ AI ตอบสนองต่อการศึกษาของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และทำการเกษตรในยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพตรงต่อกลุ่มผู้บริโภค ณ แปลงหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำ ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้ทำงานการวิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชกระท่อมจีไอ (GI) ภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชนและสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนานำร่องพัฒนาพืชกระท่อมเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในภาคใต้ตอนกลาง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และรวบรวมผลผลิตและการสกัดสารสำคัญในพืชกระท่อม ด้านการปลูกพืชกระท่อมและการพัฒนาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์​ รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมร่วมงานพิธีเปิดไสใหญ่วิชาการ ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมง​ค​ลศรี​วิชัย​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช​ ไสใหญ่

บรรยากาศ

ทานตะวันบาน ณ มหานครทุ่งใหญ่

สาขาวิชาพืชศาสตร์

เมล่อนในโรงเรือน

งานรับปริญญา ปีการศึกษา 2562-2563

กำหนดการถ่ายภาพหมู่

ขอแสดงความยินดีกับกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562

นายประพันธ์ แดงพรม ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)

บรรยากาศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

บรรยากาศการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ 2565

สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ

1️. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php

2. ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มิถุนายน 2565

3. สำหรับขั้นตอนในการรายงานตัว

Upload รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

Upload ใบแสดงผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม (หน้า-หลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Upload ใบรับรองแพทย์ที่แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ไม่ต้อง Upload ยกเว้นวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

ยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งสมัคร E-Passport

ในระบบลงทะเบียน e-Passport เข้าเว็บไซต์ : https://epassport.rmutsv.ac.th

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระยะเวลา 2-3 วันทำการค่ะ