มหาวิทยาลัยแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

Poster-หลักสูตรสัตวศาสตร์.pdf
Poster-การเรียนการสอน สัตวศาสตร์.pdf

เรียนกับสัตว์จริง

ฝึกปฏิบัติจริง

นำไปใช้ประโยชน์จริง

กิจกรรมการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม

กิจกรรมการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

กิจกรรมพี่น้องสัตวศาสตร์ ทุ่งใหญ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเลี้ยงส่งรุ่นพี่บัณฑิต หลักสูตรสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565

ของดีต้องบอกต่อ........

วิจัยเชิงพื้นที่ ระดับนี้ต้อง รางวัล Silver Award

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้เดินทางเพื่อมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัล Silver Award ณ อาคารสีนวล ห้อง 612 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ให้กับ ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor'sDay 2021) เป็นผลงานที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยได้รับรางวัล Silver Award โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.จรีวรรณ จันทร์คง ผู้ร่วมวิจัย ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย

วิจัยเชิงพื้นที่ ระดับนี้ต้อง รางวัล Silver Award

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้เดินทางเพื่อมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัล Silver Award ณ อาคารสีนวล ห้อง 612 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ให้กับ ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor'sDay 2021) เป็นผลงานที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยได้รับรางวัล Silver Award โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.จรีวรรณ จันทร์คง ผู้ร่วมวิจัย ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย

นักวิจัยรุ่นใหม่ Scopus Q1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนะดล สุภาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ที่บทความวิจัยได้ Submission ลงในวารสาร Fermentation ซึ่งจัดอยู่ในฐาน Scopus Q1

จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ณ โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความภูมิใจของชาวสัตวศาสตร์

จากตู้เย็นเก่าในวันนั้น สู่นวัตกรรมพร้อมใช้ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าโครงการวิจัยคนเก่ง "ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู" กับรางวัล Silver Award ผลงาน เรื่อง นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” (Regional Research Expo and Inventor’s Day 2021)

ชุมชน​นวัตกรรม​เพื่อ​การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน ​2563

เรื่องไก่ไว้ใจเรา

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้ารับการศึกษาต่อ

ทุนการศึกษา

รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม


Learning by doing for "smart students"

1.Practice

2.Internship

3.Relationship

4.Friendship

เพจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร


Facebook หลักสูตรสัตวศาสตร์

เพจ หมูพี ณ ทุ่งใหญ่

เพจ โคนม โคเนื้อ ไสใหญ่