สนใจติดต่อสอบถาม อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข ( อ.ปู) โทร. 091-6160499

LINE IPA

เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/tuy-yhur-uww

เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/uzr-cxht-ouy

เรียนออนไลน์ online https://meet.google.com/uzr-cxht-ouy

เรียนออนไลน์ https://meet.google.com/guh-tssf-cnk

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3570 9208, โทรสาร. 0 3570 9208 http://www.arts.rmutsb.ac.th