สนใจติดต่อสอบถาม อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข ( อ.ปู) โทร. 091-6160499

LINE IPA

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3570 9208, โทรสาร. 0 3570 9208 http://www.arts.rmutsb.ac.th